Politika kolačića

Ovdje se objašnjava kako internetske stranice www.lenac.hr i crm.lenac.hr upotrebljavaju i upravljaju obradom osobnih podataka korisnika koji im pristupaju i koriste njihove usluge.

Obavijesti dajemo, slijedom čl. 13 Uredbe (EU) br. 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka ili Uredba), svima koji koriste usluge internetskih stranica Brodogradilišta Viktor Lenac d.d., dostupnih elektronskim putem na adresama www.lenac.hr i crm.lenac.hr.

Obavijesti dajemo samo za internetske stranice www.lenac.hr i crm.lenac.hr ali ne i za druge internetske stranice kojima se pristupa preko poveznica, a za koje Brodogradilište Viktor Lenac d.d. nije odgovorno.

1. Voditelj obrade

Prilikom upotrebe ovih stranica, mogu se obrađivati podaci vezani za osobe koje su identificirane ili se mogu identificirati.

Voditelj obrade osobnih podataka je Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Martinšćica bb, p.p. 210, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska, telefon: +385 51 405 555, fax: +385 51 217 033, e-mail: lenac@lenac.hr, OIB: 27531244647, matični broj registriran pri Trgovačkom sudu u Rijeci - Tt-08/927-2; matični broj subjekta: 040000358.  

2.  Mjesto i načela obrade podataka

Obrada vezana za usluge na ovim stranicama odvija se u sjedištu Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. ili u uredima dobavljača koje je odobrio voditelj obrade. Svi ovi sustavi nalaze se unutar granica Europske Unije.

Prikupljanje podataka tokom upotrebe vrše isključivo ovlaštene osobe, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima u vremenu potrebnom za ostvarivanje svrhe u koju se prikupljaju. 

Kako bi se onemogućio gubitak podataka te nezakonita ili nepravilna upotreba, primijenjene su specifične sigurnosne mjere koje osiguravaju povjerljivost i izbjegava se nedozvoljen pristup trećim stranama ili neovlaštenom osoblju, u skladu sa zakonskim obavezama.

3 Vrste obrađenih podataka

3.1 Anonimni podaci o kretanju

Računalni sustavi i programske procedure koje se koriste za rad internetskih stranica www.lenac.hr i crm.lenac.hr u uobičajenom radu dohvaćaju neke osobne podatke, a prijenos takvih podataka podrazumijeva se upotrebom internetskih komunikacijskih protokola. 

Informacije se ne prikupljaju radi pridruživanja i identificiranja osoba, ali bi se dodatnom obradom i povezivanjem podataka iz više različitih izvora, koje pohranjuju treće strane, mogla identificirati osoba.

Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili domenska imena računala koja koriste korisnici kada pristupaju stranicama, URI (Uniform Resource Identifiers – Jedinstveni identifikator resursa) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina preuzete datoteke primljene u odgovoru poslužitelja, brojčani kod koji pokazuje stanje odziva s poslužitelja (uspješno, greška itd.) te druge parametre o operacijskom sustavu korisnika i informatičkog okruženja. 

Ovi se podaci koriste jedino za anonimne statističke informacije o pristupanju stranicama i provjeru valjanog rada. 

4.  Kolačići

ŠTO SU KOLAČIĆI 

Kolačići su svojevrstan zapis, kratki "redovi teksta" koji sadrže informacije koje se mogu spremiti na računalu korisnika kada preglednik (npr. Firefox, Chrome ili Internet Explorer) pozivaju neke internetske stranice. 

Zahvaljujući kolačićima, poslužitelj šalje informacije koje se ponovno učitaju i ažuriraju svaki puta kada se korisnik vrati na te stranice. Na taj se način internetske stranice automatski prilagođavaju korisniku i poboljšavaju iskustvo pregledavanja stranica. 

ČEMU SLUŽE KOLAČIĆI

Kolačići služe za različite svrhe, imaju različite karakteristike, a može ih koristiti vlasnik stranica koje posjećujete ili treće strane. Kolačići se uglavnom koriste za:

  • poboljšanje iskustva korisnika u kretanju kroz stranice www.lenac.hr i crm.lenac.hr putem, na primjer, spremanja informacija o specifičnoj konfiguraciji korisnika koji pristupaju poslužiteljima;
  • pružanje informacija vlasniku stranica o pregledavanju stranica od strane korisnika, dohvaćanju statističkih podataka o upotrebi stranica i poboljšavanju kretanja kroz stranice;
  • prijenos oglasnih poruka.

TEHNIČKI KOLAČIĆI

Ovi kolačići potrebni su kako bi se omogućilo sljedeće:

  • kretanje kroz i upotreba internetskih stranica (na primjer, omogućavaju provjeru identiteta radi omogućavanja pristupa ograničenim područjima "kolačići za kretanje ili privremeni");
  • kretanje kroz stranice koje se temelji na skupu izabranih kriterija (npr. jezik, "funkcionalni kolačići") radi poboljšanja usluge koju pruža korisniku. 

Kolačići su bitni za kretanje stranicama i koriste sve ove značajke. Za instalaciju kolačića nije potreban pristanak korisnika, ali obavezno je informirati korisnika o njihovoj upotrebi.

ANALITIČKI KOLAČIĆI

Analitički kolačići namijenjeni su stvaranju anonimnih korisničkih profila i koriste se za analizu toka kretanja kroz stranice. 

Svi gore navedeni kolačići, osim tehničkih, instaliraju se ili aktiviraju jedino po odobrenju koje daju korisnici kada prvi put posjete stranice. Odobrenje se može izraziti općenito, interakcijom u obavijesti na početnoj stranici, sukladno procedurama navedenim u obavijesti (pritiskom na gumb "Prihvaćam" u obavijesti na početnoj stranici ili nastavljajući kretanjem kroz stranice, uključujući pomak gore ili dolje). 

Zapis o pristanku čuva se za naredne posjete. Korisnik uvijek ima mogućnost opozvati pristanak u cijelosti ili dijelom.  

UPRAVLJANJE KOLAČIĆIMA POMOĆU POSTAVKI PREGLEDNIKA

Internetske stranice rade optimalno omogućite li kolačiće. Ipak, možete onemogućiti instalaciju kolačića na svom računalu pomoću alata za konfiguraciju preglednika. Onemogućite li kolačiće potpuno, možda ćete onemogućiti i neke značajke internetskih stranica ili njihov pravilan rad. Čak i kada onemogućite sve kolačiće, preglednik će i dalje spremati malu količinu informacija potrebnih za osnovnu funkcionalnost stranica. U nastavku navodimo izravne poveznice stranica za podršku različitih preglednika gdje možete pronaći obavijesti o promjeni ovih postavki: 

5.  Svrha obrade

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se izričito i jedino radi upravljanja ovim internetskim stranicama. 

6.  Prava ispitanika

Obavještavamo Vas kako kao ispitanik imate pravo ishoditi sljedeće od voditelja obrade:

Pravo ispitanika na pristup:

(Članak 15. Uredbe)

1. Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

(a) svrsi obrade;

(b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

(d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

(e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;

(f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

2. Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. koje se odnose na prijenos.

3. Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

4. Pravo na dobivanje kopije iz stavka 3. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.


Pravo na ispravak:

(Članak 16. Uredbe)

 

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("Pravo na zaborav"):

(Članak 17. Uredbe)

1. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6.  stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

(c) ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člnakom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člnakom 21.  stavkom 2.;

(d) osobni podaci nezakonito su obrađeni;

(e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8.  stavka 1.

2. Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu sa stavkom 1. obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

(a) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

(b) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(c) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9.  stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9.  stavkom 3.;

(d) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

(e) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


Pravo na ograničavanje obrade:

(Članak 18. Uredbe)

1. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

(a) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(b) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

(c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

(d) ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju člnakom 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

2. Ako je obrada ograničena stavkom 1., takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

3. Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade na temelju stavka 1. voditelj obrade izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.


Pravo na prenosivost podataka:

(Članak 20. Uredbe)

1. Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6.   stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6.  stavkom 1. točkom (b); i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

2. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

3. Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje člankom 17. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

4. Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.


Pravo na prigovor na obradu podataka izvršenu prema članku 6(1)(e) ili (f):

(Članak 21. Uredbe)

1. Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6.  stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Članak 6.

1. Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

 

Svoja gore navedena prava možete iskoristiti pošaljete li formalni zahtjev i identifikacijski dokument na adresu e-pošte službenika za zaštitu osobnih podataka

dpo@lenac.hr.